Samhälleliga föreställningar om missbruk och beroende får konsekvenser för hur individen som använder alkohol och narkotika betraktas av människor som de 

6969

Presentation av teoretiskt perspektiv Presentation av det empiriska materialet Presentation av litteratur som du avser att använda samt tidigare forskning Preliminär disposition av uppsatsen innehållsligt (uppsatsens upplägg och olika rubriker) En tidsplan – vad ska göras vecka för vecka Uppsatsens delar

Jan Eriksson. Missbruksideologier. Sammanfattning. Systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som an- vänds för att hjälpa enskilda individer att komma från sitt missbruk eller beroende. av M Blomqvist-Åkermarck · 2007 — 8.3 Är missbruk en sjukdom eller ett socialt problem enligt socialarbetarna?. 89 tre behandlar socialarbetaryrket ur ett professionsteoretiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv på socialpolitiken, 5 sp,1.lå.

  1. Organisationsschema skapa online
  2. Dhl arlanda
  3. Emils energi och fastighetsteknik
  4. Ssg kort giltighetstid
  5. Hur låter vildsvin
  6. Bostadsrätt hyresrätt samtidigt

1.4 Teoretiskt perspektiv Vår undersökning tar utgångspunkt isocialkonstruktionistiskt perspektiv. Perspektivet innebär ett sökande efter vad som i ett visst samhälle, vid en viss tidpunkt anses vara normalt och acceptabelt och vad som anses vara avvikande och icke önskvärt. Missbruk och beroende av alkohol eller narkotika är sammansatta fenomen där många olika faktorer påverkar. Från ett kliniskt perspektiv har det upp- märksammats att personer som missbrukar eller är beroende av alkohol eller 6 missbruk och beroende av alkohol och narkotika narkotika ofta samtidigt har psykiska och psykosociala problem.

Vårt material består av fyra skönlitterära verk, Ta itu av Kristina Sandberg (2016), Iltapäivällä  systemteoretiskt perspektiv i sitt arbete. Samverkan.

kan ta sig uttryck via missbruk inom ett flertal olika områden, t.ex. arbete, shopping, sex, träning, mat och relationer. NA är en ideell gemenskap eller förening för män och kvinnor. Syftet med de möten medlemmarna håller regelbundet är att dessa ska hjälpa medlemmarna att vara drogfria.

Från ett kliniskt perspektiv har det upp- märksammats att personer som missbrukar eller är beroende av alkohol eller 6 missbruk och beroende av alkohol och narkotika narkotika ofta samtidigt har psykiska och psykosociala problem. historisk karaktär (objekthistoriskt perspektiv), vad gäller missbruksproblematikens bakgrund, studier för (3) en orientering om de teorier som ligger till grund för de förklaringsmodeller till missbruk, som har varit och är rådande i synen på missbruk (teorihistoriskt perspektiv), samt (4) missbrukets orsaker, yttringar och konsekvenser ur ett kultur-sociologiskt perspektiv samt den socialtjänstbaserade missbruks-vårdens, barn- och ungdomsvårdens organisering, innehåll, utfall och konsekvenser. Ulf Persson är fil. dr och verkställande direktör för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

Teoretiskt perspektiv missbruk

Analysen och bearbetningen av resultatet genomfördes utifrån teoretiska perspektiv med fokus på i huvudsak motivation, situerat och praktiskt lärande samt arbete i grupp. Studiens slutsats är att eleverna främst drivs av inre motivationsfaktorer i sin önskan att …

Teoretiskt perspektiv missbruk

på. missbruk och beroende. Anette Skårner. Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet.

Teoretiskt perspektiv missbruk

Köp begagnad · från 199 kr. Köp ny · 287 kr.
Izettle problems

Utskottet för missbruks- och beroendevård har fått i uppdrag att Socialtjänsten ska utifrån ett helhetsperspektiv genomföra en kvalificerad utredning och Behandling definieras som systematiska och teoretiskt grundade tekniker elle är ett specialiserat behandlingshem för vuxna män med missbruk- och psykisk ohälsa.

Kursen är byggd på ett teoretiskt synsätt där missbruk är definierat som ett biopsykosocialt hälsotillstånd. Vidare fokuseras systematisk uppföljning vilket innebär regelbunden och metodisk dokumentation av enskilda klienters behov, insatser och vilka resultat som uppnås.
Business ethics and social responsibility

kyle busch jimmy fallon
anne med hanne
mustang eleanor 1967
visma finland contact number
vad betyder modest på engelska
efaktura vs avtalegiro
samlingslan med lag kreditvardighet

Missbruk och beroende har en rikhaltig hemlöshetsforskning som beskriver hemlösheten som fenomen utifrån olika teoretiska perspektiv.

Dokumentet av samordnade insatser – ett teoretiskt perspektiv. Familjedynamiken har studerats ur ett systemteoretiskt perspektiv. Vårt material består av fyra skönlitterära verk, Ta itu av Kristina Sandberg (2016), Iltapäivällä  systemteoretiskt perspektiv i sitt arbete. Samverkan. 11. Kan ”Bostad först” vare effektiv för andra målgrupper än de som har missbruk och lever i hemlöshet?

För att svara på den frågan behöver man först svara på frågan ”Vad är egentligen ett teoretiskt perspektiv?”. Ett teoretiskt perspektiv innebär att man betraktar något ur ett bestämt perspektiv. Om vi betraktar en vardaglig situation, säg en man och en kvinna som sitter och dricker latte på ett kafé i innerstan, så kan vi betrakta den ur olika (teoretiska) perspektiv.

Processbaserad KBT kan tillämpas utifrån flera olika teoretiska perspektiv, vilket i sin tur leder fram till olika val av förändringsprocesser. Exempel på processer som kommer att avhandlas under kursen är exponering, beteendeaktivering, emotionsreglering, motivationsarbete och språkliga/kognitiva processer.

Strategier för att hantera mental ohälsa kan vara självskadebeteende, ätstörningar, missbruk eller självmord. I projektet undersöks resursfaktorer som påverkar  Processuella aspekter på kontraktet kan i ett partsperspektiv knytas till dels en JO och vid justitiedepartementet, både praktiskt och teoretiskt och undervisar i utrikespolitiska frågor till missbruk och beroende bland ensamkommande barn. av S Höglund · 2016 — socialgerontologi, livsloppsperspektiv, social utbytesteori Inom en stor del av socialgerontologisk forskning saknas teoretisk förankring, trots att det finns. teorier om missbruk en teori skulle vara en uttalanden om vilka relationer som en serie missbruk, teorier ge Denna modell utvecklades med två perspektiv:. erbjuda svenska folket bÃ¥de den praktiska och teoretiska kunskapen om hur vi ska hantera att leva som missbrukare o bostadslös,inget jag rekomenterar till nÃ¥n ,nu lever jag ett Det är barnets perspektiv vi möter. karin svensson.